Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення до міжнародного науково-практичного журналу
«Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

В міжнародному науково-практичному журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» публікуються проблемні статті, результати оригінальних і експериментальних досліджень, статті оглядового та історичного характеру, лекції, короткі повідомлення, дискусійні статті, листи в редакцію, матеріали інформаційного характеру, рецензії, випадки із практики, роботи з питань викладання ендокринології, організації та управління ендокринологічною службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної та експериментальної ендокринології, діабетології, кардіології, сімейної медицини, а також терапії та ін.

До розгляду приймаються статті, які відповідають тематиці журналу й нижченаведеним вимогам. Публікації, надіслані до редакції з порушенням даних вимог, до друку не приймаються.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, що не публікувалися та не подавалися до друку раніше. Вимоги до оформлення рукописів статей для опублікування в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» викладені в «Єдиних вимоги до рукописів, які направляються в журнали біомедичного профілю» (Uniform Requirements for Manuscripts (URM) Submitted to Biomedical Journals) (переглянуті в 2010 г.). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758

Оригінал роботи подається до редакції українською або англійською мовами.

Стаття надсилається до редакції в двох примірниках, один екземпляр повинен бути підписано усіма авторами або одним з них, який бере на себе відповідальність і ставить підпис з припискою «узгоджено з усіма співавторами». Робота супроводжується офіційним направленням на фирмовому бланку до редакції, завізованим підписом керівника та печаткою установи, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів також експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію та заключенням комісії по біоетиці установи, де виконана робота. Статті дисертантів повинні мати візу наукового керівника. До статей, виконаних за особистою ініціативою автору, повинен додаватися лист з проханням про публікацію. До cтатті на окремому аркуші додаються відомості про авторів, які містять вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи та посаду, яку обіймає автор, адресу для листування, номери контактних телефонів і факсів, e-mail.

Автори повинні повідомити, для якої рубрики (розділу) призначена стаття. Основні рубрики (розділи) журналу: «Питання теорії», «Організаційно-методичні питання», «Оригінальні дослідження», «Огляди, рецензії», «З практичного досвіду», «Ювілеї, конгреси, конференції».

Матеріал статті повинен бути викладеним за такою схемою:

індекс УДК (статті без УДК не розглядаються);

назва статті;

ініціали та прізвище автора (авторів);

повна назва установи, де виконано роботу;

два резюме — українською та англійською мовами обсягом до 800 друкованих літер кожне (не меньше 10 рядків). Кожне резюме обов’язково повинно супроводжуватись ініціалами та прізвищем автора (авторів), назвою статті, повною назвою установи та ключовими словами відповідною мовою (від 3 до 10) (якщо автори працюють в різних організаціях, необхідно навести всі назви та адреси, надстрочними арабськими цифрами відмічається відповідність установ, де працюють автори). При перекладі на англійську мову — надавати офіційну назву установи, а не вільний перевід; автори повинні давати прізвища та ініціали у точному англійському перекладі.

Далі, в експериментальних статтях і результатах оригінальних досліджень, позначаються наступні розділи: вступ (з обґрунтуванням актуальності), мета дослідження, матеріали та методи, результаты та обговорення, висновки та перспективи подальших досліджень у данному напрямку, литература.

В коротких повідомленнях данні розділи не приводяться.

Обсяг оригінальних статей не повинен перевищувати 12 сторінок, лекцій та оглядів — 20, коротких повідомлень — 5, рецензій – 3 сторінок.

Текст слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, друкувати шрифтом «Times New Roman», формат А4, кегль 14 пунктів через 1,5 інтервали, ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого — 1 см й зберігати у файлах форматів Word 6.0/95 for Windows або RTF (Reach Text Format). Сторінка тексту повинна містити не більше 32 рядків по 64 знаки в рядку. Усі абревіатури при першому згадуванні повинні бути розкриті, окрім загальноприйнятих скорочень.

Електроний варіант відправляється на електроному носії або електроною поштою (e-mail: [email protected]). Ім’я файла створюється по

прізвищу першого автора (іванов.doc, ivanov.doc). Ілюстрації — окремими файлами в графічному редакторі.

Iлюстрації — файли у форматі TIF и JPEG 300 dpi (для кольорових ілюстрацій) і 600 dpi (для чорно-білих). Графічний матеріал може бути також виконаним у програмах Exel, МS Graph і поданим у окремих файлах відповідних форматів, а також у форматах ТІF, CDR або EPS.

Таблиці повинні бути компактними, мати назву, що відповідає змісту. На усі малюнки та таблиці у тексті повинні бути посилання. Ілюстрацї та таблиці нумеруються арабськими цифрами, якщо їх кількість більше однієї, і приводяться в тексті після абзацу, в якому є згадування про них. Таблиці не повинні дублювати цифрові данні, які повністю наводяться в тексті. Малюнки не повинні дублювати таблиці.

У статтях усі фізичні величини та одиниці слід наводити за Міжнародною системою SI, терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, діагностику — за допомогою Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.

Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і повинен містити роботи за останні 10 років. Більш ранні публікації включаються у перелік тільки у випадку необхідності.

У рукопису посилання на літературу подають у квадратних дужках. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті. В список не включаються неопубліковані роботи. За правильність наведених у списці даних літератури несуть відповідальність автори. В библіографічному описі вказуються прізвище та ініціали автора (авторів), назва роботи, видавництво, місто і год видання, том, випуск, сторінки.

В оригінальних роботах цитують не більше 15 джерел, а в наукових оглядах — до 30.

Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення праць, які не відповідають вимогам редакції до публікацій; рукописи авторам не повертаються.

Усі права належать авторам публікацій та засновникам журналу. Рецензенти працюють із статею, строго зберігаючи право автора на нерозголошення до публякації відомостей, які наводяться в статті. При відтворюванні іллюстрацій і таблиць із робот інших авторів повинно отримати письмовий дозвіл останніх.

Статті і інші матеріали слід направляти за адресою: 04050, Україна, Київ, ​Юрія Іллєнка, 24, кафедра діабетології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика

Редакційна політика журналу
«Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» – незалежне видання для практикуючих лікарів.

Видається з 2012 року. Мета журналу – післядипломна освіта лікарів-ендокринологів та сімейних лікарів. Аудиторія журналу – лікарі-ендокринологи, сімейні лікарі, вузькі фахівці. 6 тематичних випусків на рік. Розповсюджується безкоштовно серед фахівців і медустанов України.
В жуpналі публікуються пеpедові і оригінальні статті, короткі повідомлення, замітки з пpактики, лекції, огляди, листи в pедакцію. Оригінальні статті супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців в даній області. Надіслані до редакції статті проходять рецензування. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Всі представлені матеpіали pецензуються і обговорюються pедакційною колегією. До публікації приймаються статті, які раніше не видавалися.

Перепублікація статей можлива тільки з письмової згоди редакції та обов’язкового посилання на «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром». Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. Pедколегія залишає за собою пpаво скорочувати і pедагувати статті. Відмова від публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини і не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

Відповідальність за достовірність рекламних публікацій несуть рекламодавці.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає в тому випадку, якщо один з учасників процесу рецензування або публікації, автор, рецензент або редактор має зобов’язання, які могли б вплинути на його або її думку (навіть якщо це і не відбувається насправді). Фінансові відносини (наприклад, пов’язані з прийомом на роботу, консультаціями, володінням акціями, виплатою гонорарів і висновками експертів), прямі або через близьких родичів – найбільш часта причина виникнення конфлікту інтересів. Проте можливі й інші причини: особисті відносини, наукове суперництво і інтелектуальні уподобання.

Автори при поданні рукопису (будь то стаття або лист) несуть відповідальність за розкриття своїх фінансових і інших конфліктних інтересів, здатних вплинути на їх роботу. В рукопису повинні бути згадані всі особи і організації, що зробили фінансову підтримку, а також іншу фінансову або особисту участь.

Редакція журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» дуже сподівається на ваш інтерес до нашого видання. Ми будемо щиро вдячні за будь-які коментарі, відгуки, побажання.

Вимоги до статей, що публікуються в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»


Вимоги до оформлення рукописів статей для опублікування в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» викладені в «Єдиних вимоги до рукописів, які направляються в журнали біомедичного профілю» (Uniform Requirements for Manuscripts (URM) Submitted to Biomedical Journals) (переглянуті в 2010 г.). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/


Політика вільного доступу

Статті журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.

Плата за публікацію

Статті в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» публікуються безкоштовно для всіх авторів.
Редакція не стягує з авторів плату за розміщення статей у відкритому доступі, процедури відбору статті і рецензування, підготовку журналу до друку, а так же зміст сайту і електронне депонування рукописів.