Doms № 2 -2024

Перебіг раннього відновлювального періоду після операцій тотальної артропластики у хворих
на цукровий діабет

Зенкіна Л. М., Галушко О. А.

https://doi.org/10.57105/2415-7252-2024-2-03

Резюме

У понад 20 % пацієнтів, яким проводять тотальну артропластику суглобів (ТАП), виявляють цукровий діабет (ЦД), який є одним з факторів ризику виникнення ускладнень в післяопераційному періоді.

Мета дослідження: визначити особливості перебігу післяопераційного періоду у хворих на ЦД при операціях ТАП, зокрема, після ендопротезування колінного та кульшового суглобів (ЕККС). Матеріали і методи. Був проведений ретроспективний аналіз карт стаціонарних хворих 50 пацієнтів, яким проводилися операції ЕККС на тлі супутнього ЦД. Усі хворі були розділені на дві групи:
1) хворі з ендопротезуванням кульшового суглоба,
2) хворі з ендопротезуванням колінного суглоба. Був проаналізований перебіг післяопераційного (п/о) періоду та розвиток ускладнень.
Результати. Усі хворі були віком від 38 до 86 років, мали підвищену вагу (ІМТ — 26,0-29,4 кг/м2). Серед ускладнень найчастіше спостерігалася артеріальна гіпертензія (відповідно в групах 64,0% та 68,0 %), часто зустрічалася п/о нудота та блювання (32,0 % та 28,0 % відповідно), порушення ритму та глибини дихання (16,0 % та 20,0 % відповідно). Потреба у знеболенні в п/о періоді склала 96,0 % та 100,0 % пацієнтів, що говорить про недостатню якість знеболення. Інші клініко-анамнестичні показники, перебіг п/о періоду та розвиток ускладнень були однотипні у пацієнтів як при операціях ендопротезування кульшового суглоба, так і при операціях ендопротезування колінного суглоба (p>0,05).

Висновки. Клініко-анамнестичні дані, спектр наявної супутньої патології, характеристики вуглеводного обміну та його порушень, особливості перебігу післяопераційного періоду та виявлених ускладнень були однотипні у пацієнтів незалежно від локалізації втручання. Достовірної різниці по дослідженим параметрам виявлено не було (p>0,05). Виявлені ускладнення та недостатня ефек- тивність п/о знеболення диктує необхідність пошуку оптимальних методів післяопераційного знеболення при операціях ЕККС.

Ключові слова: тотальна артропластика, ендопротезування кульшового суглоба, ендопротезування колінного суглобу, цукровий діабет, післяопераційне знеболення.

 

The course of the early recovery period after total arthroplasty in patients with diabetes

Zenkina LM, Halushko OA

Abstract

More than 20% of patients undergoing total joint arthroplasty (TJA) have diabetes mellitus (DM), which is one of the risk factors for complications in the postoperative period.
The aim: to determine the peculiarities of the course of the postoperative period in patients with diabetes after TJA, in particular, after hip and knee arthroplasty (HKA).

Materials and methods. A retrospective analysis of the inpatient charts of 50 patients who underwent HKA operations against the background of concomitant DM was performed. All patients were divided into two groups: 1) patients with hip arthroplasty, 2) patients with knee arthroplasty. The course of the intraoperative and postoperative (p/o) periods and the development of complications were analyzed.

The results. All patients were aged from 38 to 86 years, had increased weight (BMI — 26.0-29.4 kg/m2). Among the complications, arterial hypertension was most often observed (in groups 64.0% and 68.0%, respectively), nausea and vomiting were often observed (32.0% and 28.0%, respectively), disturbances in the rhythm and depth of breathing (16.0% and 20.0% respectively). The need for analgesia in the p/o period was 96.0% and 100.0% of patients, which indicates insufficient quality of analgesia. Other clinical and anamnestic indicators, the course of the perioperative period and the development of complications were similar in patients undergoing both hip and knee replacement surgeries (p>0.05).

Conclusions. Clinical and anamnestic data, the spectrum of existing concomitant pathology, characteristics of carbohydrate metabolism and its disorders, features of the course of the perioperative period and detected complications were of the same type in patients regardless of the location of the intervention. There was no significant difference in the studied parameters (p>0.05). Identified complications and insufficient effectiveness of p/o analgesia dictates the need to find optimal methods of perioperative analgesia during HKA operations.

Key words: total joint arthroplasty, hip arthroplasty, knee arthroplasty, diabetes, postoperative analgesia

Література

  1. Weber M, Völlner F, Benditz A, Schwarz T, Wörner M, Craiovan B, Renkawitz T, Grifka J. Kniegelenkersatz des älteren Menschen [Total knee arthroplasty in the elderly]. Orthopade. 2017 Jan;46(1):34-39. German. doi: 10.1007/ s00132-016-3363-5. PMID: 27921128.
  2. Roger C, Debuyzer E, Dehl M, Bulaïd Y, Lamrani A, Havet E, Mertl P. Factors associated with hospital stay length, discharge destination, and 30-day readmission rate after primary hip or knee arthroplasty: Retrospective Cohort Study. Orthop Traumatol Surg Res. 2019 Sep;105(5):949- 955. doi: 10.1016/j.otsr.2019.04.012. Epub 2019 Jun 15. PMID: 31208932.
  3. Rudy MD, Ahuja NK, Aaronson AJ. Diabetes and Hyperglycemia in Lower-Extremity Total Joint Arthroplasty: Clinical Epidemiology, Outcomes, and Management. JBJS Rev. 2018 May;6(5):e10. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00146. PMID: 29847443.
  4. RenX,LingL,QiL,LiuZ,ZhangW,YangZ,WangW, Tu C, Li Z. Patients’ risk factors for periprosthetic joint infection in primary total hip arthroplasty: a meta-analysis of 40 studies. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Sep 12;22(1):776. doi: 10.1186/s12891-021-04647-1.
  5. Maradit Kremers H, Lewallen LW, Mabry TM, Berry DJ, Berbari EF, Osmon DR. Diabetes mellitus, hyperglycemia, hemoglobin A1C and the risk of prosthetic joint infections in total hip and knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2015 Mar;30(3):439-43. doi: 10.1016/j.arth.2014.10.009. Epub 2014 Oct 15. PMID: 25458090.
  6. Deng W, Huo L, Yuan Q, Huang D, Li Q, Tian W. Risk factors for venous thromboembolism in patients with diabetes undergoing joint arthroplasty. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Jul 6;22(1):608. doi: 10.1186/s12891- 021-04453-9.
  7. Loskutov OA, Bondar MV, Todurov BM, Halushko OA, Markov UI, Kuchinska IA, Assessment of the patient’s preoperative status and preparation for surgery. – К., 2019. – 228 p. 
  8.  Netyajenko VZ, Halushko OA,  Non-intensive infusion therapy in the practice of an internal medicine doctor // Ukrainian Chemotherapeutic Journal, 2012, 3(26): 164-169.